bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zgłoszenia padnięć zwierząt

Ogólna klauzula informacyjna IODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:
I. Administrator danych osobowych
Współadministratorami są:
a) w ramach zadań realizowanych przez Głównego Lekarza Weterynarii jest Główny Lekarz Weterynarii (adres siedziby: ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa, kontakt: e-mail: wet@wetgiw.gov.pl, tel: (48) 22 623 17 17, 22 623 20 89),
b) w ramach zadań realizowanych przez Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Siedlcach jest Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Siedlcach ,
c) w ramach zadań realizowanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mławie jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mławie,

II. Inspektor Ochrony Danych
W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych przetwarzanych na podstawie ust. 1 pkt. c możliwy jest kontakt z Inspektorem Panem Piotrem Laskowskim pod e-mailem p.laskowskiiodo@wp.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby,
III. Cele i podstawy przetwarzania
Dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia rejestrów/wykazów/list - na podstawie przepisów prawa (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
IV. Prawo do sprzeciwu
W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
V. Okres przechowywania danych
Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Na podstawie zgody do czasu cofnięcia zgody.
VI. Odbiorcy danych
- organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w przypadku publicznego charakteru rejestru/wykazu/listy dane te są powszechnie dostępne
- inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla Administratora.
VII. Prawa osób, których dane dotyczą:
Każdy, którego dane osobowe są przetwarzane, ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;
Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa
IX. Nie przekazujemy twoich danych poza obszar europejskiego obszaru gospodarczego i nie będą profilowane, ani przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
X. Z uwagi na wymianę międzynarodową informacji niezbędnych do realizacji zadań ustawowych dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o przepisy prawa i właściwą umowę zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisje europejską.
Publiczny wykaz rejestrów

• system ADNS (Animal Disease Notification System) - unijny system zgłaszania wystąpienia przypadków chorób zakaźnych zwierząt;
• system CELAB - system gromadzący i zarządzający danymi dotyczącymi wyników badań laboratoryjnych prowadzonych dla potrzeb Inspekcji Weterynaryjnej;
• system IMI (Internal Market Information System) - unijny system wymiany informacji dotyczących rynku wewnętrznego;
• system RASFF (Rapid Alert System of Food and Feed) - unijny system powiadamiania i wczesnego ostrzegania o zagrożeniach wynikających z niewłaściwej jakości produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz;
• system RPPUiŻ (Rejestr Podmiotów Paszowych i Utylizacyjnych) - system gromadzący i zarządzający danymi dotyczącymi zarejestrowanych i zatwierdzonych zakładów działających na rynku pasz oraz zakładów utylizacyjnych;
• system IRZGO (System Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt Gospodarskich Oznakowanych) - system gromadzący i zarządzający danymi dotyczącymi zwierząt, gospodarstw (siedzib stad) i statusu epizootycznego gospodarstwa;
• system TRACES (Trade Control and Expert System) - unijny system kontroli i powiadamiania o przemieszczeniach zwierząt żywych i niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego przez terytorium państw członkowskich UE dotyczących wymiany wewnętrznej, importu i tranzytu z krajów trzecich oraz eksportu do krajów trzecich;
• system WAHIS (World Animal Health Information System) - światowy system zgłaszania chorób zakaźnych zwierząt.


…………………………………………….Opublikował: Piotr Baran
Publikacja dnia: 16.11.2018
Podpisał: Piotr Baran
Dokument z dnia: 13.11.2018
Dokument oglądany razy: 989