Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mławie

Regulamin Organizacyjny

Regulamin Organizacyjny
Powiatowego Inspektoratu Weterynarii
w Mławie

 

 

Ustalił:

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mławie

W uzgodnieniu z:

Mazowieckim Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii

24.02.2016

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mławie działa w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (tekst jednolity Dz. U.
z 2015 r., poz. 1482 z późn. zm.);
2) zarządzenia nr 1 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie organizacji wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów weterynarii (Dz. Urz. Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi Nr 3, poz. 3 );
3) statutu Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Mławie;
4) niniejszego regulaminu.

§ 2

1. Regulamin Organizacyjny, zwanym dalej „Regulaminem” określa szczegółową organizację i tryb pracy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Mławie oraz szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych i stanowisk wchodzących w skład Inspektoratu.
2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) powiecie – należy przez to rozumieć powiat Mławski;
2) Powiatowym Lekarzu – należy przez to rozumieć Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mławie;
3) Inspektoracie – należy przez to rozumieć Powiatowy Inspektorat Weterynarii
w Mławie;
4) Komórkach organizacyjnych – należy przez to rozumieć zespoły, samodzielne stanowiska pracy określone w § 6 Regulaminu;
5) kierowniku – należy przez to rozumieć osobę kierującą zespołem.

§ 3

1. Inspektoratem kieruje Powiatowy Lekarz Weterynarii.

2. Inspektorat zapewnia obsługę realizacji zadań Powiatowego Lekarza:
1) wynikających z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej;
2) jako dysponenta środków budżetowych na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych;
3) wynikających z odrębnych ustaw.
3. Inspektorat jest państwową jednostką budżetową.
4. Terenem działania Inspektoratu jest obszar powiatu.
5. Siedziba Inspektoratu mieści się w Mławie.


Rozdział II
Organizacja Inspektoratu

§ 4
1. Komórkami organizacyjnymi, z wyłączeniem samodzielnych stanowisk pracy, kierują kierownicy.
2. W zespołach, o którym mowa w § 11, 12 i 13, kierownikiem może być starszy inspektor weterynaryjny, a w razie jego braku inspektor weterynaryjny.
3. Schemat organizacyjny Inspektoratu przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu


Rozdział III
Zasady realizacji zadań i kierowania pracą Inspektoratu

§ 5

1. Powiatowy Lekarz wykonuje zadania przy pomocy Zastępcy Powiatowego Lekarza.
2. Do kompetencji Powiatowego Lekarza należy w szczególności:
1) zatwierdzanie planów finansowych w zakresie dochodów i wydatków, nadzorowanie ich wykonania oraz dysponowanie środkami budżetowymi;
2) reprezentowanie Inspektoratu na zewnątrz, występowanie z wnioskami, projektami
i opiniami wyrażającymi stanowisko Inspektoratu oraz składanie innych oświadczeń woli w sprawach Inspektoratu;

3) wykonywanie obowiązków i uprawnień zwierzchnika służbowego pracowników Inspektoratu, zgodnie z przepisami prawa pracy i przepisami odrębnymi, w tym ustalanie zakresów czynności pracowników Inspektoratu;
4) udzielanie pisemnych upoważnień do wykonywania określonych czynności lub podpisywania pism oraz pełnomocnictw do dokonywania czynności prawnych;
5) zapewnienie funkcjonowania adekwatnej i skutecznej kontroli zarządczej;
6) zapewnienie przestrzegania ładu i porządku, przepisów przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w Inspektoracie.


§ 6

1. W przypadku nieobecności lub nieobsadzenia stanowiska Powiatowego Lekarza działalnością Inspektoratu kieruje Zastępca Powiatowego Lekarza.
2. W przypadku nieobecności lub nieobsadzenia stanowiska Powiatowego Lekarza Weterynarii i jego Zastępcy działalnością Inspektoratu kieruje pisemnie upoważniony przez Powiatowego Lekarza pracownik.
3. Powiatowemu Lekarzowi bezpośrednio podlega:
1) Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt;
2) Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności;
3) Zespół do spraw pasz i utylizacji;
4) Zespół do spraw finansowo-księgowych;
5) Zespół do spraw administracyjnych;
6) Samodzielne stanowisko do spraw obsługi prawnej.

§ 7

1. Kierownicy odpowiadają za:
1) należyte zorganizowanie pracy zespołu i zapoznanie podległych pracowników z obowiązującymi przepisami prawa;
2) porządek i dyscyplinę pracy;
3) merytoryczną i formalno-prawną poprawność załatwianych spraw.


2. Kierownicy dokonują podziału zadań dla poszczególnych pracowników kierowanych przez nich komórek organizacyjnych oraz ustalają na piśmie propozycje zakresów obowiązków, które przedkładają Powiatowemu Lekarzowi do zatwierdzenia.

§ 8

1. Projekty pism, dokumentów, umów, porozumień, decyzji administracyjnych i aktów prawnych wydawanych przez Powiatowego Lekarza opracowuje właściwa komórka organizacyjna, z której zakresem działania związane jest pismo, akt prawny, dokument, porozumienie, decyzja administracyjna.
2. Projekty aktów prawa wewnętrznego winny być przygotowane ze szczególną starannością oraz odpowiadać zasadom techniki prawodawczej.
3. Projekty aktów prawa wewnętrznego, umów, porozumień oraz pism procesowych, powinny być parafowane przez:
1) pracownika zajmującego się sprawą;
2) kierownika zespołu, z którego zakresem działania związany jest akt prawny;
3) głównego księgowego - w przypadku, gdy treść aktu dotyczy budżetu lub ma powodować skutki finansowe;
4) radcę prawnego pod względem formalnoprawnym i redakcyjnym.
4. Projekty innych pism i dokumentów powinny być parafowane przez:
1) pracownika zajmującego się sprawą;
2) kierownika komórki organizacyjnej, z którego zakresem działania związany jest dokument;
3) głównego księgowego - w przypadku, gdy treść pisma czy dokumentu dotyczy budżetu lub ma powodować skutki finansowe.
5. Przelewy, czeki i inne dokumenty obrotu pieniężnego i materiałowego, jak również inne dokumenty o charakterze rozliczeniowym, stanowiącym podstawę do otrzymania lub wydatkowania środków pieniężnych Inspektoratu podpisują:
1) Powiatowy Lekarz lub jego zastępca lub osoba, o której mowa w § 6 ust 2,
oraz
2) Główny Księgowy lub jego zastępca albo inny pracownik zastępujący Głównego Księgowego w czasie jego nieobecności, pisemnie upoważniony przez Powiatowego Lekarza.
6. Podpisujący i parafujący pisma odpowiadają za ich merytoryczną treść, formę, a także za zgodność z przepisami prawa oraz z interesem publicznym.
§ 9

Pracownicy Inspektoratu podpisują pisma, decyzje (w tym decyzje administracyjne) i inne dokumenty w sprawach, do załatwienia których zostali imiennie upoważnieni przez Powiatowego Lekarza.


§ 10

1. Symbolikę oznaczania pism wychodzących z poszczególnych komórek organizacyjnych i stanowisk pracy określa załącznik nr 2.
2. Obieg dokumentacji wewnętrznej Inspektoratu ustala w drodze instrukcji kancelaryjnej Powiatowy Lekarz.


Rozdział IV
Szczegółowy zakres działania komórek organizacyjnych

§ 11

1. Do zadań zespołu do spraw zdrowia i ochrony zwierząt należy w szczególności:
1) zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, w tym między innymi:
a) przyjmowanie zgłoszeń o chorobach zakaźnych zwierząt i prowadzenie dochodzeń epizootycznych celem potwierdzenia lub wykluczenia zgłoszonej choroby,
b)prowadzenie czynności związanych ze zwalczaniem ogniska choroby zakaźnej, w tym wydawanie zakazów i nakazów mających na celu zwalczanie choroby,
c) określenie wraz z rzeczoznawcami wartości rynkowej zwierząt w związku z likwidacją chorób zakaźnych i wypłacaniem odszkodowań,
d) prowadzenie wymiany informacji w ramach systemów wymiany informacji, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej;
1a) wykonywanie badań kontrolnych zwierząt;
2) sprawowanie nadzoru w zakresie przestrzegania warunków weterynaryjnych przez nadzorowane podmioty w zakresie zadań zespołu;
3) przeprowadzanie kontroli weterynaryjnej w handlu i wywozie zwierząt oraz produktów;
3a) sprawowanie nadzoru nad wprowadzaniem na rynek zwierząt, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych;
4) pobieranie próbek do celów diagnostycznych przewidzianych urzędowo badań w trybie przepisów o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;
5) monitorowanie chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych oraz związanej z nimi oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego i środkach żywienia zwierząt;
6) Kontrola prawidłowości realizacji zadań wykonywanych przez lekarzy weterynarii wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza w zakresie:
a) szczepień ochronnych i badań rozpoznawczych,
b) pobierania próbek do badań,
c) sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt,
targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt ,
d) zadań koniecznych do likwidacji zagrożenia epizootycznego i epidemiologicznego.
7) prowadzenie postepowań administracyjnych i egzekucyjnych w zakresie właściwości zespołu
8) prowadzenie dokumentacji z wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości wynikającej z obowiązujących przepisów w zakresie zadań zespołu;
9) współpraca z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie zadań zespołu;
10) przygotowanie i aktualizacja planów gotowości zwalczania poszczególnych chorób zakaźnych zwierząt;
11) planowanie wydatków budżetowych na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt;
12) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta gospodarskie;
13) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt;
14) sprawowanie nadzoru nad zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz jakością zdrowotną materiału biologicznego i jaj wylęgowych drobiu;
15) sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszczaniem zwierząt;
16) przeprowadzanie kontroli administracyjnych i kontroli na miejscu przestrzegania wymogów w zakresie określonym w przepisach o płatnościach w ramach systemów wspracia bezpośredniego.

2. W skład zespołu, o którym mowa w ust. 1 wchodzą:
1) stanowisko ds. zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych;
2) stanowisko ds. wymogów wzajemnej zgodności i IRZ;
3) stanowisko ds. ochrony zwierząt;
4) stanowisko ds. materiału biologicznego.

§ 12

1. Do zadań zespołu do spraw bezpieczeństwa żywności należy w szczególności:
1) sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad wymogami weterynaryjnymi przy ich produkcji, umieszczaniu na rynku oraz sprzedaży bezpośredniej;
2) kontrola prawidłowości realizacji zadań wykonywanych przez lekarzy weterynarii wyznaczonych przez Powiatowego Lekarza w zakresie:
a) kontroli weterynaryjnej w handlu i wywozie zwierząt oraz produktów w
rozumieniu przepisów o kontroli weterynaryjnej w handlu,
b) wprowadzaniem na rynek zwierząt, produktów ubocznych pochodzenia
zwierzęcego i produktów pochodnych ;
4) prowadzenie rejestrów podmiotów nadzorowanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w zakresie zadań zespołu,
5) prowadzenie monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w ich wydzielinach i wydalinach, w tkankach lub narządach zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego, w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt oraz środkach żywienia zwierząt,
6) prowadzenie postepowań administracyjnych i egzekucyjnych w zakresie właściwości zespołu,
7) prowadzenie kontroli weterynaryjnej w handlu i wywozie zwierząt oraz produktów,
8) nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt podczas uboju,
9) prowadzenie dokumentacji z wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości wynikającej z obowiązujących przepisów w zakresie zadań zespołu,
10) prowadzenie kontroli administracyjnych i kontroli na miejscu przestrzegania wymogów w zakresie określonym w przepisach o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego,
2. W skład zespołu, o którym mowa w ust. 1 wchodzą:

1) stanowiska ds. bezpieczeństwa żywności.


§ 13

1. Do zadań zespołu do spraw pasz i utylizacji należą w szczególności:
1) sprawowanie nadzoru nad wytwarzaniem, nadzorem, obrotem i stosowaniem pasz, dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt, organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego i pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz nad transgranicznym przemieszczaniem organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego, a także nadzoru nad wytwarzaniem i stosowaniem pasz leczniczych,
2) realizacja zadań wynikających z Krajowego Planu Urzędowej Kontroli Pasz;
3) przyjmowanie informacji o niebezpiecznych produktach żywnościowych oraz paszach od organów Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, w zakresie kompetencji tych inspekcji, oraz od organów Inspekcji Handlowej o niebezpiecznych produktach żywnościowych pochodzenia zwierzęcego oraz ocena ryzyka i stopnia zagrożenia spowodowanego niebezpiecznym produktem żywnościowym lub paszą, a następnie przekazywanie tych informacji do kierującego siecią systemu RASFF,
4) prowadzenie rejestrów podmiotów nadzorowanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w zakresie zadań zespołu,
6) aktualizacja powiatowego planu gotowości na wypadek wystąpienia zagrożeń w zakresie pasz;
8) sprawowanie nadzoru nad wprowadzaniem na rynek zwierząt, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych,
9) współpraca z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie zadań zespołu,
10) przeprowadzanie kontroli weterynaryjnej w handlu i wywozie zwierząt oraz produktów,
11) organizowanie działań powiatowego inspektoratu weterynarii w zakresie upowszechniania wiedzy o zgodnym z prawem wytwarzaniem i obrotem paszami oraz problematyką zagospodarowania ubocznych produktów zwierzęcych;
12) przeprowadzanie kontroli administracyjnych i kontroli na miejscu przestrzegania wymogów w zakresie określonym w przepisach o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

2. W skład zespołu, o którym mowa w ust. 1 wchodzą:

1) stanowiska ds. pasz i utylizacji.


§ 14

1. Do zadań zespołu do spraw finansowo – księgowych należy:
1) Planowanie finansowe dochodów i wydatków budżetowych dla Inspektoratu;
2) Przygotowywanie korekt dotyczących planowania;
3) Prowadzenie rachunkowości Inspektoratu zgodnie z ustawą o rachunkowości, a w szczególności:
a) opracowywanie zasad (polityki) rachunkowości Inspektoratu,
b) prowadzenie na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym,
c) wycena aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego,
d) sporządzanie sprawozdań finansowych,
e) gromadzenie oraz przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą;
4) Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi oraz obsługa kasowa Inspektoratu;
5) Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
6) Prowadzenie ksiąg inwentarzowych dla środków trwałych oraz naliczanie amortyzacji i umorzeń środka trwałego;
7) Sporządzanie list płac dla pracowników Inspektoratu;
8) Naliczanie i potrącanie w listach płac, podatku dochodowego od osób fizycznych, od wynagrodzeń wypłaconych pracownikom oraz prowadzenie rozliczeń podatkowych z Urzędami Skarbowymi;
9) Prowadzenie spraw związanych z egzekucją należności pieniężnych Inspektoratu;
10) Wydawanie zaświadczeń do celów emerytalno-rentowych i innych o wypłacanych wynagrodzeniach;
11) Sporządzanie sprawozdawczości finansowej Inspektoratu;
12) Księgowanie dokumentów związanych z zakupem materiałów oraz rozliczanie nie zużytych materiałów na koniec roku;
13) Prowadzenie ewidencji finansowej i ewidencji księgowej zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
14) Wysyłanie (po uzyskaniu informacji od odpowiedniego stanowiska pracy do spraw pracowniczych) zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, zmian danych osób ubezpieczonych oraz wyrejestrowywanie z ubezpieczeń pracowników, z którymi rozwiązano stosunek pracy,
15) Kontrola właściwej gospodarki nad majątkiem Inspektoratu, oraz zasad jego przekazywania do korzystania właściwym osobom lub jednostkom;
16) Planowanie zakupów inwestycyjnych i inwestycji na rzecz Inspektoratu;
17) Sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości;
18) Sporządzanie sprawozdawczości o stanie i zmianie zatrudnienia Inspektoratu;
19) Sporządzanie sprawozdania z działalności Inspektoratu i informacji o realizacji zadań inspekcji w terytorialnym zakresie działania po otrzymaniu cząstkowych sprawozdań od poszczególnych zespołów Inspektoratu;
20) Prowadzenie spraw związanych z naborem w służbie cywilnej, w tym:
a) przygotowywanie informacji o wolnych stanowiskach w służbie cywilnej oraz ich upowszechnianie;
b) sporządzanie list kandydatów na wolne miejsca w Inspektoracie oraz informacji o wynikach naboru;
21) Prowadzenie spraw związanych z nawiązywaniem, trwaniem i ustaniem stosunku pracy pracowników Inspektoratu;
22) Prowadzenie spraw związanych z odbywaniem służby przygotowawczej przez pracowników Inspektoratu;
23) Prowadzenie akt osobowych pracowników Inspektoratu;
24) Prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem zawodowym i podnoszeniem kwalifikacji przez pracowników;
25) Wnioskowanie na podstawie posiadanej dokumentacji o wypłatę przysługujących pracownikom nagród jubileuszowych oraz innych świadczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami;
26) Prowadzenie spraw rentowych i emerytalnych pracowników Inspektoratu w zakresie należącym do pracodawcy;
27) Kontrola przestrzegania dyscypliny pracy;
28) Ewidencjonowanie obecności i miesięczne rozliczanie czasu pracy pracowników Inspektoratu;
29) Ewidencja urlopów pracowników Inspektoratu;
30) Wydawanie dokumentów potwierdzających opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne pracownikom Inspektoratu;
31) Przygotowywanie dokumentów nowo zatrudnionych pracowników do zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, członków ich rodzin do ubezpieczenia zdrowotnego, zmian danych osób ubezpieczonych oraz do wyrejestrowania z ubezpieczeń pracowników, z którymi rozwiązano stosunek pracy;
32) Sporządzanie mierników efektywnościowych oraz zestawienia zbiorczego
2. Główny księgowy odpowiada w szczególności za przestrzeganie przepisów zawartych w ustawie o finansach publicznych i w ustawie o rachunkowości oraz realizację zadań w zakresie gospodarki finansowej Inspektoratu i w zakresie rachunkowości, w szczególności zgodnie z ust. 1 pkt. 1 – 17 zadań zespołu do spraw finansowo – księgowych.

3. W skład zespołu, o którym mowa w ust. 1 wchodzą stanowiska:

1) Główna Księgowa;

2) ds. płacowo-kadrowych;

3) ds. księgowych.

§ 15

1. Do zadań zespołu do spraw administracyjnych należy:
1) Prowadzenie dokumentacji kancelaryjnej;
2) Przepisywanie pism;
3) Sprawdzenie dokumentacji w zakresie dochodów pod względem rachunkowym, raportów lekarzy dotyczących chorób zakaźnych, złożonych oświadczeń i wystawienie rachunku dla usługobiorców;
4) Sporządzenie sprawozdań miesięcznych, kwartalnych i rocznych;
5) Obsługa interesantów z zewnątrz;
6) Rozliczanie kart drogowych;
7) Prowadzenie spraw związanych z zamówieniami publicznymi;
8) Sprawdzenie pod względem formalno-rachunkowym raportów sporządzanych przez lekarzy weterynarii;
9) Zapewnienie właściwej organizacji pracy sekretariatu, w tym w szczególności:
a) nadzór nad przygotowaniem i obsługą spotkań i narad Powiatowego Lekarza,
b) organizowanie i koordynowanie przyjęć interesantów,
c) udzielanie informacji interesantom, a w razie potrzeby kierowanie ich do właściwych komórek organizacyjnych;
10) Obsługa telefonów, poczty elektronicznej, przyjmowanie i nadawanie faksów;
11) Przyjmowanie korespondencji, jej rejestracja w dzienniku korespondencyjnym oraz przekazywanie właściwym komórkom organizacyjnym, zgodnie z adnotacją dokonaną przez Powiatowego Lekarza;
12) Prowadzenie ewidencji interesantów przyjmowanych przez Powiatowego Lekarza;
14) Prowadzenie książki wpisu kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Inspektoracie oraz zbioru protokołów tych kontroli;
15) Wypisywanie i prowadzenie ewidencji delegacji służbowych;
16) Zapewnienie właściwego obiegu dokumentów zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
17) Planowanie i podejmowanie czynności w zakresie wyposażenia pomieszczeń Inspektoratu w sprzęt, urządzenia techniczne i materiały biurowe;
18) Gospodarowanie mieniem i obiektem zajmowanym przez Inspektorat;
19) Planowanie remontów, modernizacji, konserwacji, prac budowlanych w nieruchomości będącej własnością Inspektoratu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i prawem budowlanym;
20) Prowadzenie spraw z zakresu zamówień publicznych;
21) Prowadzenie zaopatrzenia dla Inspektoratu;
22) Zabezpieczenie obiektu Inspektoratu przed kradzieżą, pożarem i innymi klęskami;
23) Gospodarka odpadami;
24) Prowadzenie spraw pieczęci, stempli i tablic urzędowych;
25) Nadzór nad magazynkiem podręcznym;
26) Prenumerata czasopism i wydawnictw;
27) Wysyłanie korespondencji umieszczonej w zaklejonych i zaadresowanych kopertach,
a w przypadku korespondencji doręczanej „ za potwierdzeniem odbioru”, także z wypełniony drukiem „ za potwierdzeniem odbioru”;
28) Prowadzenie dokumentacji i spraw związanych z gospodarką pojazdów samochodowych będących własnością Inspektoratu, a w szczególności paliwa oraz zakupy, rejestracja, ubezpieczenia komunikacyjne, karty drogowe, okresowe przeglądy techniczne, remonty
i naprawy doraźne samochodów;
29) Rejestracja zarządzeń Powiatowego Lekarza;
30) Rejestracja porozumień zawartych przez Powiatowego Lekarza;
31) Opracowywanie projektów Regulaminu Organizacyjnego Inspektoratu, Regulaminu Pracy, Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
32) Prowadzenie spraw związanych z właściwym funkcjonowaniem sprzętu oraz urządzeń technicznych i teletechnicznych;
33) Nadzorowanie nad zachowaniem spójności oprogramowania wdrażanego i eksploatowanego przez inspektora;
34) Współpraca przy tworzeniu nowych aplikacji z ich wykonawcą oraz ulepszenie i wprowadzenie uzupełnień do użytkowanych programów;
35) Administrowanie serwerami, siecią i systemami informatycznymi;
36) Wykonywanie bieżącej obsługi urządzeń informatycznych;
37) Prowadzenie napraw i konserwacji sprzętu komputerowego;
38) Przygotowanie oraz realizowanie umów z podmiotami zewnętrznymi na dzierżawę łączy i korzystanie z linii teleinformatycznych;
39) Prowadzenie merytorycznego i rzeczowego nadzoru nad eksploatacją sprzętu informatycznego i oprogramowania;
40) Archiwizowanie, przechowywanie i ochrona danych, w tym danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych w formie elektronicznej;
41) Zapewnienie bezpiecznej wymiany informacji między komórkami inspektoratu oraz innymi instytucjami;
42) Zarządzanie strukturą serwisu internetowego i rozwijanie technologii ułatwiającej kontakt przez Internet;
43) Zabezpieczenie dokumentacji dotyczącej licencji oprogramowania na każdym stanowisku pracy.
44) Przyjmowanie i rozpatrywanie merytoryczne wpływających do Inspektoratu petycji.

2. W skład zespołu, o którym mowa w ust. 1 wchodzą stanowiska:

1) ds. administracji;

2) Informatyk.

§ 16

Do zadań samodzielnego stanowiska do spraw obsługi prawnej należy:
1) Opiniowanie przedstawionych decyzji i postanowień w celu zapewnienia zgodności z prawem podejmowanych rozstrzygnięć;
2) Sporządzanie projektów opinii prawnych w sprawach dot. bieżącej działalności Inspektoratu;
3) Opiniowanie pod względem formalno – prawnym projektów umów cywilno – prawnych;
4) Przygotowywanie oraz opiniowanie pełnomocnictw i upoważnień;
5) Udzielanie odpowiedzi na przedstawione przez pracowników bieżące problemy prawne;
6) Reprezentowanie podczas postępowań przed sądami powszechnymi.

§ 17

Tryb pracy Inspektoratu określa szczegółowo regulamin pracy wprowadzony zarządzeniem Powiatowego Lekarza.


§ 18

Traci moc Regulamin Organizacyjny z dnia 6.06.2011 r.


§ 19

Regulamin wchodzi w życie z dniem uzgodnienia z Mazowieckim Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii.

Wykaz załączników:

1. Schemat organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Weterynarii– zał. Nr 1.
2. Wykaz symboli komórek organizacyjnych – zał. nr 2.

Metadane

Data publikacji : 26.06.2016
Data modyfikacji : 31.03.2020
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mławie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator BIP
Osoba modyfikująca informację:
Administrator BIP

Opcje strony

do góry