Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mławie

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie w sprawie wyznaczenia do wykonywania czynności urzędowych w imieniu Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mławie

                                                                                               Mława, dnia 16.11.2020r.

Ogłoszenie

Informuje się, iż Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mławie wszczyna z urzędu postępowanie w sprawie wyznaczenia do wykonywania czynności urzędowych w imieniu Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mławie. W związku z powyższym PLW w Mławie wskazuje, iż:

 1. Rodzaj czynności zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej:
 1. Szczepienia ochronne lub badania rozpoznawcze,
 2. Sprawowanie nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt,
 3. Badanie zwierząt umieszczonych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawianie świadectw zdrowia,
 4. Sprawowanie nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badanie przedubojowe i poubojowe, ocena mięsa i nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju,
 5. Badanie mięsa zwierząt łownych,
 6. Sprawowanie nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawianie wymaganych świadectw zdrowia,
 7. Sprawowanie nadzoru nad punktami odbioru mleka, jego przetwórstwem oraz przechowywaniem produktów mleczarskich,
 8. Sprawowanie nadzoru nad przetwórstwem i przechowywaniem jaj konsumpcyjnych i produktów jajecznych,
 9. Pobieranie próbek do badań,
 10. Sprawowanie nadzoru nad sprzedażą bezpośrednią,
 11. Badanie laboratoryjne mięsa na obecność włośni.
 12. Prowadzenia kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.
 13. Sprawowania nadzoru nad wyładowywaniem ze statków rybackich i statków przetwórni produktów rybołówstwa, nad obróbką, przetwórstwem i przechowywaniem tych produktów oraz ślimaków i żab.
 14. Wykonywanie niektórych czynności pomocniczych.

 

 1. Chętni do wykonywania wyżej wymienionych czynności na terenie powiatu mławskiego w ramach wyznaczenia (od 01.01.2021 do 31.12.2021r.)  zobowiązani są do złożenia deklaracji dotyczącej gotowości do wykonania czynności oraz dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje:

 

 1. Dyplom lekarza weterynarii nr…...................
 2. Prawo do wykonywania zawodu lekarza weterynarii nr…........................... ..
 3. Zaświadczenie o wymaganej praktyce podyplomowej
 4. Orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych.
 5. Zaświadczenie o przebytym szkoleniu BHP
 6. Zgoda kierownika zakładu leczniczego dla zwierząt na wykonywanie czynności określonych w art. 16 ust. 2a ustawy z dnia 29.01.2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej
 7. Dyplom specjalisty w zakresie………………………………….................................. ………..…
 8. Oświadczenie/Zaświadczenie o posiadanym więcej niż 10 letnim doświadczeniu   w zawodzie lekarza weterynarii lub pokrewnym związanym z weterynarią
 9. Oświadczenie/Zaświadczenie o posiadanym więcej niż 3 letnim stażu pracy w Inspekcji Weterynaryjnej
 10. Oświadczenie o zatrudnieniu w jednostkach Inspekcji Weterynaryjnej
 11. Oświadczenie o uprzednim wyznaczeniu do wykonywania czynności urzędowych
 12. Inne............................................................................................................... …….….…

 

 1. W/w dokumenty należy złożyć w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Mławie ul. Plac 1 Maja 6 w nie przekraczalnym terminie do dnia 30.11.2019r. do godziny 1200 (decyduje data wpływu dokumentów do siedziby PIW).

        Dokumenty które wpłyną po w/w dacie i godzinie, nie będą   

        brane pod uwagę przy wyznaczaniu lekarzy weterynarii.

        Z pośród złożonych deklaracji zostaną wybrane osoby, które  

        następnie będą wykonywały czynności w ramach wyznaczenia.

 1. Zapoznanie się ze zgłoszeniami nastąpi w dniach 01.12.2020r.-04.12.2020r.
 2. Wyznaczenie następuje z urzędu na podstawie decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu przez PLW postępowania. Zgłoszenie osób ubiegających się o wyznaczenie nie jest równoznaczne z wszczęciem postępowania administracyjnego, które to będzie toczyło się z urzędu tylko i wyłącznie względem osób, których zgłoszenie zostało pozytywnie zweryfikowane i zakwalifikowane do wyznaczenia.
 3. Jednocześnie wraz z w/w informacją PLW udostępnia ,,Formularz zgłoszenia wstępnej gotowości do pojęcia czynności z wyznaczenia, o których mowa w art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej’’.

 

 

 

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 16.11.2020
Data modyfikacji : 17.11.2020
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mławie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Baran
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Baran

Opcje strony

do góry