Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mławie

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie w sprawie wyznaczenia do wykonywania czynności urzędowych w imieniu Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mławie na rok 2022

                                                                                               Mława, dnia 15.11.2021r.

Ogłoszenie

Informuje się, iż Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mławie wszczyna z urzędu postępowanie w sprawie wyznaczenia do wykonywania czynności urzędowych w imieniu Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mławie. W związku z powyższym PLW w Mławie wskazuje, iż:

 1. Rodzaj czynności z art. 16 ustawy o inspekcji weterynaryjnej:
 1. Szczepienia ochronne lub badania rozpoznawcze,
 2. Sprawowanie nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt,
 3. Badanie zwierząt umieszczonych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawianie świadectw zdrowia,
 4. Sprawowanie nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badanie przedubojowe i poubojowe, ocena mięsa i nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju,
 5. Badanie mięsa zwierząt łownych,
 6. Sprawowanie nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawianie wymaganych świadectw zdrowia,
 7. Sprawowanie nadzoru nad punktami odbioru mleka, jego przetwórstwem oraz przechowywaniem produktów mleczarskich,
 8. Sprawowanie nadzoru nad przetwórstwem i przechowywaniem jaj konsumpcyjnych i produktów jajecznych,
 9. Pobieranie próbek do badań,
 10. Sprawowanie nadzoru nad sprzedażą bezpośrednią,
 11. Badanie laboratoryjne mięsa na obecność włośni.
 12. Prowadzenia kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.
 13.  Sprawowania nadzoru nad wyładowywaniem ze statków rybackich i statków przetwórni produktów rybołówstwa, nad obróbką, przetwórstwem i przechowywaniem tych produktów oraz ślimaków i żab.

 

 1. Chętni do wykonywania wyżej wymienionych czynności w ramach wyznaczenia zobowiązani są do złożenia deklaracji dotyczącej gotowości do wykonania czynności oraz dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje:

 

 1. Dyplom lekarza weterynarii nr…...................
 2. Prawo do wykonywania zawodu lekarza weterynarii nr…........................... ..
 3. Zaświadczenie o wymaganej praktyce podyplomowej
 4. Orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych.
 5. Zaświadczenie o przebytym szkoleniu BHP
 6. Zgoda kierownika zakładu leczniczego dla zwierząt na wykonywanie czynności określonych w art. 16 ust. 2a ustawy z dnia 29.01.2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej
 7. Dyplom specjalisty w zakresie…………………………………. ………..…
 8. Oświadczenie/Zaświadczenie o posiadanym więcej niż 10 letnim doświadczeniu   w zawodzie lekarza weterynarii lub pokrewnym związanym z weterynarią
 9. Oświadczenie/Zaświadczenie o posiadanym więcej niż 3 letnim stażu pracy w Inspekcji Weterynaryjnej
 10. Oświadczenie o zatrudnieniu w jednostkach Inspekcji Weterynaryjnej
 11. Oświadczenie o uprzednim wyznaczeniu do wykonywania czynności urzędowych
 12. Inne …….….…

 

 1. W/w dokumenty należy złożyć w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Mławie ul. Plac 1 Maja 6 w nie przekraczalnym terminie do dnia 02.12.2021r. do godziny 1200 (decyduje data wpływu dokumentów do siedziby PIW).

        Dokumenty które wpłyną po w/w dacie i godzinie, nie będą   

        brane pod uwagę przy wyznaczaniu lekarzy weterynarii.

        Z pośród złożonych deklaracji zostaną wybrane osoby, które  

        następnie będą wykonywały czynności w ramach wyznaczenia.

Metadane

Data publikacji : 15.11.2021
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mławie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Baran

Opcje strony

do góry