Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mławie

http://piwmlawa.pl/iwm/ogloszenia/8955,OGLOSZENIE-O-ZAMOWIENIU-NA-PODSTAWIE-ART-2-UST-1-PKT-1-USTAWY-PRAWO-ZAMOWIEN-PUB.html
2023-03-31, 23:21

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA PODSTAWIE ART. 2 UST. 1 PKT. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w zakresie dezynfekcji w gospodarstwach hodowli zwierząt, pomieszczeniach inwentarskich, itp. w 2023r.

 

 

 

Zamawiający:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mławie

Plac 1-go Maja 6, 06-500 Mława

Nr postępowania:  1/2023                                                                                   Mława, dnia 23.01.2023r.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
NA PODSTAWIE ART. 2 UST. 1 PKT. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH


SEKCJA: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dezynfekcja w gospodarstwach hodowli zwierząt, pomieszczeniach inwentarskich, itp. w 2023r.

II.1.2)Rodzaj zamówienia: wykonywanie usług w zakresie dezynfekcji pomieszczeń i otoczenia w gospodarstwach w związku ze zwalczaniem chorób zaraźliwych
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

 Przedmiotem zamówienia jest:

dezynfekcja w gospodarstwach hodowli zwierząt, pomieszczeniach inwentarskich, itp. w 2023r. wskazanych przez zamawiającego oraz dezynfekcja pojazdów mechanicznych, przyczep, naczep, rozrzutników.

  1. Wymagania zamawiającego:
    a)    pracownik wykonujący przedmiot zamówienia musi posiadać aktualne dokumenty   

       upoważniające do wykonywania przedmiotu umowy.


b)    Czynności związane z dezynfekcją musi wykonać pracownik ekipy dezynfekcyjnej po  

       uprzednim uzgodnieniu terminu ich przeprowadzenia w miejscu określonym przez   

       zamawiającego.


2.  Informacje dodatkowe.

           a) Wynagrodzenie dla podmiotu wykonującego dezynfekcję będzie obejmowało także koszty,  

               jakie zostaną poniesione przez Wykonawcę dla wykonania zadań objętych zamówieniem.

              Koszt dojazdu będzie obliczony każdorazowo wg. stawki ryczałtowej za km zgodnie z

              rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002r. w sprawie warunków

              ustalenia oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych

              samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy 

              (Dz. U. z 2002r. nr 27, poz. 271 ze zm.) – liczony jako odległość od siedziby PIW w Mławie, ul.

              Plac 1-go Maja 6 do siedziby gospodarstwa.

 

  b)  Wykonawca za wykonane czynności zobowiązuje się przedłożyć faktury w siedzibie  

       zamawiającego do 5 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.


         c)  Ceny jednostkowe zawarte w formularzu ofertowym Wykonawcy będą stałe i niezmienne w   

               czasie realizacji zamówienia.  

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:  31.12.2023r. 

SEKCJA II: PROCEDURA
II.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
II.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: art. 2 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 2019)
II.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

III. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

III.1) Termin składania  ofert: 06.02.2023r. godzina 900. 
miejsce: Powiatowy Inspektorat weterynarii w Mławie - sekretariat. 
Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia 
Ofertę należy złożyć w kopercie z dopiskiem: „ Oferta dla zamówienia pn. wykonanie czynności związanych z dezynfekcją w 2023 roku. Nie otwierać do dnia 06.02.2023r., do godz. 900

III.2)  Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

Metadane

Data publikacji : 23.01.2023
Data modyfikacji : 24.01.2023
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mławie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Baran
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Baran

Opcje strony