Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mławie

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie o zamówieniu - dezynfekcja w gospodarstwach

Zamawiający:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mławie
Plac 1-go Maja 6, 06-500 Mława

Nr postępowania: 1/2019 Mława, dnia 14.02.2019 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
NA PODSTAWIE ART. 4 PKT. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

SEKCJA: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dezynfekcja w gospodarstwach hodowli zwierząt, pomieszczeniach inwentarskich, itp. w 2019r.
II.1.2)Rodzaj zamówienia: wykonywanie usług w zakresie dezynfekcji pomieszczeń i otoczenia w gospodarstwach w związku ze zwalczaniem chorób zaraźliwych
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:
dezynfekcja w gospodarstwach hodowli zwierząt, pomieszczeniach inwentarskich, itp. w 2019r. wskazanych przez zamawiającego oraz dezynfekcja pojazdów mechanicznych, przyczep, naczep, rozrzutników.
1. Wymagania zamawiającego:
a) pracownik wykonujący przedmiot zamówienia musi posiadać aktualne dokumenty
upoważniające do wykonywania przedmiotu umowy.

b) Czynności związane z dezynfekcją musi wykonać pracownik ekipy dezynfekcyjnej po
uprzednim uzgodnieniu terminu ich przeprowadzenia w miejscu określonym przez
zamawiającego.

2. Informacje dodatkowe.
a) Wynagrodzenie dla podmiotu wykonującego dezynfekcję będzie obejmowało także koszty,
jakie zostaną poniesione przez Wykonawcę dla wykonania zadań objętych zamówieniem.
Koszt dojazdu będzie obliczony każdorazowo wg. stawki ryczałtowej za km zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002r. w sprawie warunków
ustalenia oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych
samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy
(Dz. U. z 2002r. nr 27, poz. 271 ze zm.) – liczony jako odległość od siedziby PIW w Mławie, ul.
Plac 1-go Maja 6 do siedziby gospodarstwa.

b) Wykonawca za wykonane czynności zobowiązuje się przedłożyć faktury w siedzibie
zamawiającego do 5 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

c) Ceny jednostkowe zawarte w formularzu ofertowym Wykonawcy będą stałe i niezmienne w
czasie realizacji zamówienia.

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 31.12.2019r.

SEKCJA II: PROCEDURA
II.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
II.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 907 ze zm.)
II.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

III. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

III.1) Termin składania ofert: 25.02.2019r. godzina 1200.
miejsce: Powiatowy Inspektorat weterynarii w Mławie - sekretariat.
Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia
Ofertę należy złożyć w kopercie z dopiskiem: „ Oferta dla zamówienia pn. wykonanie czynności związanych z dezynfekcją w 2019 roku. Nie otwierać do dnia 22.02.2019r., do godz. 1200”

III.2) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Metadane

Data publikacji : 14.01.2020
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mławie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator BIP

Opcje strony

do góry